Dům domácí péče Samopše

Dům domácí péče

Domov se zvláštním režimem

Samopše 15, 285 06  Sázava


 

Vítáme Vás v Domě domácí péče Samopše a děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho pobytového sociálního zařízení, kde je snahou našich zaměstnanců, abyste svůj čas prožívali v co nejpříjemnějším prostředí. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k dodržování pravidel domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše uživatele.

1. Poslání

1. 1.  Posláním  Domu domácí péče Samopše je zajistit nepřetržitou péči o seniory, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nejčastěji se jedná o osoby s Alzheimerovou či smíšenou demencí. Naší činností se snažíme zajistit klientům důstojný život ve stáří, podporujeme je v soběstačnosti a společenském soužití.

1. 2.  Našim cílem je co nejdéle udržet soběstačnost uživatele služby, podporovat uživatele ve styku s rodinou, umožnit návštěvy blízkých a rodinných příslušníků, napomáhat aktivizaci obyvatel a jejich zapojení se do společenského dění nejen v DDP, pořádat kulturní akce pro obyvatele, poskytovat služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb, poskytovat komplexní ošetřovatelské a sociální služby, podporovat uchování individuálních zájmů obyvatel DDP, zamezovat porušení práv obyvatel.

1. 3.  Naše zařízení je soukromého charakteru a služby jsou určeny občanům celé ČR. Naše služby mají formy celoročního pobytu. Při poskytování služeb se zaměstnanci řídí pravidly, která jsou formulována v Etickém kodexu a vnitřních pravidlech zařízení. Služby jsou poskytovány v souladu s platnými Standardy kvality v sociálních službách.

2. Rozsah služeb

Rozsah základních služeb je v souladu s § 49 a 50 zákona 108/2006 Sb.: poskytnutí ubytování (včetně dodávky teplé a studené vody, elektrické energie, tepla a praní prádla); poskytování celodenní stravy odpovídající věku a potřebám dietního stravování; pomoc a podpora při podávání jídla; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů; zprostředkování kontaktu s rodinou a se společenským prostředím; aktivizační činnost; sociálně terapeutická činnost; pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; zajištění zdravotní péče formou ambulantní péče; poskytování odborné pomoci při změně zdravotního stavu; nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu; podpora základních dovedností a návyků při snížené soběstačnosti.

Fakultativní činnosti

Zprostředkovatelské služby:

 

 

3. Zdravotní péče v zařízení

V našem zařízení je uživatelům poskytována základní zdravotní péče pomocí zdravotních pracovníků a to zdravotních sester způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu a pracovníků zdravotně sociálních služeb, kteří jsou řádně proškoleni. Všeobecné sestry poskytují především zdravotní úkony, které jsou indikovány lékařem našeho zařízení. Dohlížejí na řádné užívání léků dle pokynů lékaře.  Lékařská péče je poskytována praktickým lékařem, který do zařízení dojíždí  1x týdně. Všem ubytovaným doporučujeme zaregistrování u lékaře zařízení. Jen v takovém případě je veškerá dokumentace uživatele přístupná zdravotnímu personálu a zařízení může zajistit léčebný režim podle pokynů lékaře. V opačném případě nemůže zařízení koordinovat spolupráci s jinými smluvními lékaři uživatelů. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele lůžko akutní péče, je přepraven na pokyn lékaře do zdravotnického zařízení. Vyzvedávání léků předepsaných lékařem provádí po domluvě s uživatelem vrchní sestra. Uživatelé si hradí tzv. doplatky za léky z vlastních finančních prostředků. Je proto nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečné finanční prostředky jako rezervu na doplatky léků a zdravotních pomůcek. Všem ubytovaným doporučujeme dodržovat léčebný režim a pokyny zdravotnického personálu a lékaře. Není dovoleno požívat ve velkém množství alkohol, jelikož v důsledku jeho nadměrného  požití může být uživatel vyloučen ze zařízení.

4. Ubytování

4. 1. Ubytování je nabízeno ve dvou budovách v jedno, dvou a třílůžkových pokojích (některé s vlastním sociálním zařízením). Dále v budovách na každém patře najdeme společné sociální zařízení, společenskou místnost, místnost pro aktivizaci. V budově „A“ mají klienti k dispozici terasu, v budově „B“ mohou využívat zahradu.

4. 2.  Vybavení pokoje: Vybavení pokoje je majetkem poskytovatele. Pokoje jsou vždy vybaveny polohovatelnými lůžky, skříňkou, židlí a stolem. Uživatelé si mohou pokoj vybavit dle svého vkusu vlastními drobnými předměty včetně vlastního rádia a televize. V případě umístění elektrospotřebiče na pokoj je nutné toto oznámit předem pracovníkovi zařízení, aby mohla být provedena elektrorevize. Uživatelé jsou potom také odpovědni za placení poplatků za používání přijímače. V pokoji není dovoleno používat tepelné spotřebiče. Pokud dojde k poškození majetku poskytovatele uživatelem, úhradu za opravu hradí vždy uživatel. V areálu budovy je, až na místa k tomu určená, zákaz kouření. V DDP není dovoleno z hygienických důvodů chovat zvířata.

4. 3.  Zajištění soukromí: Uživatelé DDP mohou požádat o poskytnutí klíče ke svému pokoji. Z bezpečnostních důvodů jsou klíče od pokojů uloženy současně na sesterně. Zaměstnanci zařízení mohou na pokoj vstoupit po předchozím zaklepání.

4. 4.  Doba klidu: Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 – 06.00 hodin. V této době je všem uživatelům doporučeno dodržovat klid. Doba odpoledního klidu se zpravidla stanovuje od 12:00 – 14:00. Klienti se v tuto dobu mohou věnovat libovolným aktivitám. Je však žádoucí, aby zachovali klidné prostředí pro své spolubydlící.

4. 5. Odchody ze zařízení: Uživatelé mohou opustit zařízení kdykoliv s vědomím personálu. Budova je vzhledem k bezpečnosti klientů uzamčena, klient je při nástupu seznámen s uložením klíče na sesterně. Z bezpečnostních důvodů je ale klientům se špatnou orientací v čase a prostoru doporučeno opuštění areálu v doprovodu personálu, rodinného příslušníka nebo jiné návštěvy.

4. 6. Ukončení ubytování: Zařízení může ukončit ubytování jen za podmínek stanovených zákonem. Uživatel služby může smlouvu vypovědět kdykoliv. Před ukončením ubytování musí být vyrovnány veškeré nedoplatky a přeplatky.

4. 7. Úschovna cenných věcí a peněžních hotovostí: Při nástupu do zařízení se doporučuje uschování  cenných věcí (větší obnos peněz, vkladní knížky)…) do trezoru zařízení. Při předání bude sepsán protokol o převzetí, jeden pro uživatele a jeden pro poskytovatele a bude řádně uložen.

5. Stravování

5. 1. V rámci služeb je poskytnuto celodenní stravování, což zahrnuje snídani, oběd, svačinu, večeři a druhou večeři pro diabetiky. Zařízení má vlastní kuchyň. Při určení diet lékařem je uživateli doporučeno toto dodržet. Strava je pro jednotlivé diety připravována jednotně. V případě, že  uživatel dietu odmítá, je seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na uživateli. Pokud uživatel dietu nedodržuje, je po poučení o následcích požádán o podpis souhlasu s podáváním nedietní stravy. Strava se připravuje podle schváleného jídelního lístku a je podávána po domluvě s uživateli  ve společenské místnosti nebo na pokojích uživatelů v těchto časech:

8.00- 9.00 – snídaně
11.30-12.30 – oběd
14.30-15.00 – svačina
16.30-17.00 – večeře
19.00 – druhá večeře pro diabetiky
5. 2.  Kdykoliv během dne může uživatel požádat o nápoj – čaj, vodu, kávu apod. a personál mu je připraví.

6. Hygiena

Hygiena je důležitou součástí osobní pohody. Proto doporučujeme všem uživatelům dbát na osobní  hygienu i čistotu svého okolí. Místnosti pro osobní hygienu i toalety jsou v DDP společné, neuzamykají se a jsou kdykoliv k dispozici. Některé pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Pomoc při hygieně zajišťuje pracovník v přímé obslužné péči. Dbáme o udržení základních hygienických návyků obyvatel DDP (před jídlem, po toaletě).

7. Návštěvy

Doporučená doba návštěv je denně od 10.00 do 17.00 hodin ve všech společenských prostorách (ve společenské místnosti) na svém pokoji se souhlasem spolubydlícího nebo pokud jsou upoutáni na lůžko. V případě příznivého počasí je možné využít laviček v parku u budovy, které jsou majetkem DDP. Po předchozí domluvě s vrchní sestrou je možné dobu návštěvy prodloužit. Návštěvy prosíme,  aby se vždy nahlásily personálu.

 

 

8. Hygiena prostředí

8. 1. V obývacích místnostech, jídelnách a ostatních prostorách zařízení musí být udržován pořádek a čistota. Každý uživatel si s ohledem na své schopnosti a zdravotní stav udržuje pořádek ve svém pokoji a osobních věcech. Pokud klient není schopen úklidu sám, provádí úklid za jeho přítomnosti uklízečka. Úklid pokojů se provádí podle potřeby, nejméně však jednou denně. Z hygienických důvodů není dovoleno skladovat v pokojích zbytky jídla. Lednička pro uživatele je k dispozici na kuchyňce. Úklid společných prostor provádí uklízečka jednou denně.

8. 2. Kouření je povoleno jen v prostorách k tomu určených (kuřárna, terasa, vymezený prostor v chráněně zahradě).

9. Úhrada za pobyt

Úhradu za pobyt je třeba zaplatit  po obdržení vyúčtování (zasíláno vždy k 10. dni v měsíci). Částku je možné bezhotovostně poukázat na účet zařízení, poslat složenkou, případně zaplatit sociální pracovnici nebo personálu DDP v kanceláři v hotovosti. Způsob platby se domlouvá již při nástupu.

10. Kulturní život

10. 1. Ve spolupráci s klienty organizuje DDP Samopše různé společenské akce přímo v objektu, ale i vně.

10. 2. Pracovníci domova – aktivizační pracovníci nabízejí klientům denně různé činnosti, dle přání, schopností a dovedností klienta.

11.  Stížnosti a připomínky

Všichni ubytovaní mají možnost se vyjadřovat ke kvalitě a způsobu poskytovaných služeb. Stížnosti a připomínky slouží ke zlepšení kvality služeb. Stížnosti může podávat uživatel služeb, jeho zákonný zástupce, rodinní příslušníci nebo nezávislá osoba. Stížnost může být podána písemně – doručena na adresu poskytovatele služby, předána vrchní sestře, sociální pracovnici nebo řediteli zařízení. Schránka určená pro stížnosti a připomínky je umístěna na každém patře v obou budovách. Schránku vybírá 2x do měsíce ředitel zařízení společně se sociální pracovnicí. Poskytovatel služby je povinen veškeré stížnosti evidovat. Poskytovatel je povinen na stížnosti a připomínky odpovědět.
Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost obrátit se na nezávislý orgán.

12. Ostatní a závěrečná ujednání

12. 1. Domácí řád je platný pro všechny uživatele DDP i zaměstnance. Za porušení ze strany uživatelů je považováno:

– agresivní chování k zaměstnancům a ostatním obyvatelům
– nedodržování hygieny (hrozba možnosti rozšíření infekčních onemocnění
– odchody z DDP bez jejich ohlášení (není možnost zajistit bezpečnost uživatelů)

12. 2. Porušení řádu bude nejdříve řešeno s uživatelem DDP, opatrovníkem, případně se zástupcem rodiny. Další porušování může vést až k ukončení poskytování služeb ze strany DDP. Porušení řádu ze strany zaměstnance bude řešeno dle vnitřních směrnic zařízení a Zákoníku práce.

12. 3. Domácí řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2013. Domácí řád je k dispozici na sesterně a kanceláři sociální pracovnice. Je také vyvěšen ve společných prostorách DDP.


Schválil:

Ředitel DDP Samopše  Mgr. Ivan Šedivý

V Samopších 1. 8. 2013